Podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Základní ustanovení
Následující Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Tulec Trend (dále jen "prodávající/dodavatel") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující/spotřebitel"). Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Tulec Trend.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II. Kontaktní informace
Provozovny:

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Objednávky přes internetový obchod na adrese
www.tulectrend.cz/eshop
můžete realizovat 24h denně, 7 dní v týdnu.

Email: eshop@tulectrend.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

III. Vymezení pojmů
Spotřebitelskou smlouvou rozumíme smlouvu kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel a na straně druhé dodavatel (resp. prodávající).

Prodávajícím je společnost Tulec Trend s.r.o., IČ 03583074, DIČ CZ 03583074 se sídlem Olomouc, Tyršova 590/2, 772 00.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě v České republice je rozlišován kupující, který je spotřebitelem a kupující, který není spotřebitelem.

Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupující svou objednávkou potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

IV. Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky, kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platné legislativy České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím je archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující může před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit tuto objednávku.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, který kupující používá.

V. Odstoupení od smlouvy - právo zákazníka na odstoupení
Řídí se občanským zákoníkem, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 o ochraně spotřebitele, v platném znění. Více viz platné zákony ČR.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email adr@coi.cz Web adr.coi.cz

VI. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv po přihlášení změnit.

Nákupem v e-shopu www.tulectrend.cz/eshop se zákazník automaticky stává odběratelem reklamních a akčních nabídek zasílaných jak elektronicky, tak poštou.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat.

VII. Objednávání

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K úspěšnému objednání si zákazník vybere zboží, vyplní všechny povinné položky v objednávkovém formuláři a objednávku odešle. Tato vyplněná a odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE, doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat lze následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu na adrese
www.tulectrend.cz/eshop
elektronickou poštou na adrese eshop@tulectrend.cz (v případě objednávky přes e-mail je nutné uvést všechny potřebné informace jak o zboží, tak i o způsobu dodání a kontaktní údaje, na které bude zboží doručeno)

VIII.Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

IX. Platební podmínky
Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží:

platba v hotovosti
platba předem bankovním převodem
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
platba na fakturu se splatností (pouze po předchozím ujednání)
V případě platby předem na bankovní účet je nutné vyplnit správně variabilní symbol objednávky (jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky,
Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem (pokud byla platba provedena předem), popř. vytištěným potvrzením objednávky.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Zasílání přepravní službou ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou.


U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude, dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.


Převzetí zboží

Doporučujeme, abyste si prohlédli zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistíte mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník akceptuje dodané zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.


XI. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Řídí se občanským zákoníkem, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 o ochraně spotřebitele, v platném znění. U spotřebního zboží je platná doba 24 měsíců, po kterou je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, více viz platné zákony ČR.

Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamační řád

Postup při vyřízení reklamace

Prodávající je povinen reklamaci přijmout k jejímu vyřízení. Odmítnout převzetí reklamace je prodávající oprávněn pouze v případě, že spotřebitel neprokáže, že zboží zakoupil přes internetový obchod www.tulectrend.cz/eshop , a to zejména záručním listem, dokladem o koupi (paragonem), dodacím listem, výpisem z banky při použití platební karty při koupi. Rovněž je prodávající oprávněn odmítnout zboží k reklamaci, pokud bylo reklamační řízení zahájeno po uplynutí záruční doby. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel nejpozději v poslední den trvání záruční doby uplatnil reklamaci osobně, předáním reklamovaného zboží s uplatněnou reklamací poštovní nebo jiné přepravě v poslední den záruční doby lhůta zachována není.

Prodávající vyřídí reklamace ve lhůtách níže popsaných a vyzve spotřebitele k vyzvednutí zboží prostřednictvím uvedeného kontaktu případně zašle vyreklamované zboří zpět na adresu kupujícího. Konkrétní postup závisí na dohodě mezi spotřebitelem a prodávajícím.
Spotřebitel je povinen zboží vyzvednout nejpozději do 10 dnů po obdržení výzvy k jeho vyzvednutí, pokud si spotřebitel zvolí formu osobního odběru reklamovaného zboží. Po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí nebo v případě odmítnutí převzetí opraveného zboží je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 50,-kč za každý den prodlení. Z této povinnosti se spotřebitel vyviní, pokud prokáže, že ač mu byla řádně výzva doručena ve smyslu níže uvedeném, nebyl schopen, ani při vynaložené veškerého úsilí zboží převzít ( dovolená, nemoc…).

Práva z odpovědnosti za vady

Spotřebitel má právo u vad odstranitelných na:
odstranění vady zboží na náklady prodávajícího
na výměnu vadného zboží za bezvadné, pokud je to úměrné k povaze vady věci
pokud není oprava ani výměna věci možná na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit
Spotřebitel má právo u vad neodstranitelných, které nebrání tomu, aby byla věc užívána řádně
na přiměřenou slevu
odstoupit od smlouvy
Spotřebitel má právo u vad neodstranitelných, které brání tomu, aby byla věc užívána řádně
na výměnu zboží
odstoupit od smlouvy
Opětovné vady nebo větší počet vad
Opětovnou vadou se rozumí výskyt stejné vady po opravě, která byla již dvakrát odstraňována. Větším počtem vad se rozumí současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad. Opětovné vady nebo větší počet vad je považován za vady neodstranitelné a spotřebitel má nároky jako u neodstranitelných vad.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci do 30 dnů, zakládá toto prodlení právo spotřebitele uplatnit nároky jako u vad neodstranitelných
Rozhodnutí prodávajícího o uplatněných právech

Prodávající na základě svého zjištění rozhodne o uplatněném právu z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů. S ohledem na charakter zjištěné závady se prodávající se spotřebitelem může dohodnout na delší přiměřené lhůtě, která bude vyznačena v reklamačním protokolu s připojeným akceptem (podpisem) Spotřebitele
Uznání reklamace
Prodávající odstraní reklamovanou závadu, do reklamačního protokolu vyznačí délku odstraňování závady a proti podpisu věc (zboží) předá Spotřebiteli, současně Spotřebiteli vydá doklady, které převzal za účelem vyřízení reklamace (paragon, záruční list)
Prodávající vymění zboží, neboť to bylo úměrné k povaze vady, tuto skutečnost vyznačí do reklamačního protokolu a ode dne převzetí vyměněného zboží běží nová záruční doba, vydá Spotřebiteli převzaté doklady k uplatnění reklamace, popř. vystaví nový záruční list
Odmítnutí reklamace
Prodávající vyznačí odmítnutí reklamace s uvedením důvodu do reklamačního protokolu a zboží spolu s převzatými doklady předá Spotřebiteli
Pokud Spotřebitel s odmítnutím reklamace nesouhlasí, je oprávněn reklamovanou závadu nechat odborně posoudit (znaleckým posudkem). V případě dodatečného uznání reklamace Prodávajícím na základě znaleckého posudku, nese náklady na jeho vypracování Prodávající.
Pokud Prodávající ani na základě znaleckého posudku reklamaci neuzná za oprávněnou, může se Spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou
Vyloučení odpovědnosti za vady

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje zejména :

na vady vzniklé opotřebením zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
u věcí prodávaných za nižší cenu na vady, pro které byla nižší cena sjednána
u prodeje použité věci na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
na vady, které vznikly:
užíváním, obsluhou či údržbou zboží v rozporu s návodem k užívání, obsluze či údržbě, popř. v Záručním listě, nebo obecně známými pravidly pro užívání, obsluhu či údržbu zboží
v důsledku vyšší moci
uchováváním, užíváním či skladováním zboží v nevhodném prostředí, pokud pro zboží je určité prostředí doporučeno nebo je pro takové zboží obvyklé
zaviněním kupujícího
vniknutím cizích látek do zboží
bylo-li zboží opravováno jinou osobou než prodávajícím či podnikatelem, kterého určil prodávající
jsou-li na zboží porušeny či odstraněny ochranné pečetě a nálepky.
Doručování

Oznámení o vyřízení reklamace s výzvou k převzetí zboží (dále jen Oznámení) musí být spotřebiteli doručeno. Za den doručení se považuje:

den fyzického předání a převzetí Oznámení spotřebiteli
den převzetí doporučeného dopisu adresovaného na adresu spotřebitele uvedené v reklamačním protokolu
nebude - li Spotřebitel zastižen, bude písemnost uložena na poště a Spotřebitel bude o uložení vyrozuměn. Nevyzvedne-li si doručovanou písemnost do tří dnů od uložení, považuje se tento třetí den za den doručení, i když se Spotřebitel o uložení nedozvěděl.
odmítne-li spotřebitel doručovanou písemnost převzít, považuje se den odepření převzetí za den doručení Oznámení prostřednictvím sms nebo e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním protokolu s tím, že do 3 dnů bude tato písemnost předána poště k doručení formou doporučeného dopisu
doručením (náhradním) zástupci spotřebitele uvedeném v reklamačním protokolu
způsob doručení Oznámení nebo jiné korespondence si vybere spotřebitel sám a uvede do reklamačního protokolu
Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není po dohodě stanovena doba delší. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, pokud prodávající neposkytne záruční dobu delší.

Práva z odpovědnosti za vady (právo na reklamaci), pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.tulectrend.cz/eshop , doporučujeme napsat e-mail na adresu eshop@tulectrend.cz , kde v předmětu zprávy bude uvedeno ,,Reklamace,, a v těle e-mailu pak zejména , kód výrobku, cena a popis závady,, .
Po dohodě s dodavatelem je možno udělit zákazníkovi slevu na reklamovaný výrobek.

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na:

E-mail: eshop@tulectrend.cz
Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


XII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.